Hèt adres voor al uw huid-, nagel-, en haarproblemen.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Vandaar dat we alvast de veelgestelde vragen op een rij hebben gezet en beantwoord hebben. Zo hopen wij u een hoop onduidelijkheid te besparen.

Algemeen

 • Heb ik een verwijsbrief van een huisarts of specialist nodig?

  Medische huidaandoeningen en behandelingen:

  Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.  Als u doorverwezen wordt door uw huisarts kunt u met ons een afspraak maken of de huisarts kan de verwijsbrief via Zorg Domein naar ons verzenden en dan bellen wij u om een afspraak in te plannen.

  Cosmetische consult of behandeling:

  Hiervoor kunt u direct een afspraak maken.

 • Wat moet ik doen bij een spoedgeval?

  Voor spoedgevallen kunt u bellen naar telefoonnummer 010-4582423. Indien de praktijk gesloten is wordt u doorverbonden met het antwoordapparaat met daarop vermeld wat u moet doen.

 • Wordt het vergoed door de zorgverzekering?

  Medische huidaandoeningen en behandelingen worden in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Deze vallen onder de basisverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal uw dermatoloog u hierover informeren. Het verplicht eigen risico voor 2022 is € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar kan dit bedrag hoger zijn. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.  Ons zelfstandig behandel centrum dient de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. Let wel dit gebeurt alleen als er een contract met uw zorgverzekeraar is. 

  ZBC de Terp heeft geen overeenkomst met Menzis, Anderzorg, PMA en HEMA zorgverzekering. Indien u bij deze zorgverzekeraars verzekerd bent dan krijgt u zelf de nota voor de behandeling thuis gestuurd en kan het zijn, afhankelijk van het soort basisverzekering dat u heeft,  dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.  Ons zelfstandig behandel centrum brengt het zo genaamde passantentarief in rekening. 

  Met alle overige zorgverzekeraars heeft ZBC de Terp wél een overeenkomst.

  Cosmetische behandelingen vallen onder de niet verzekerde zorg. Bepaalde behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering.  Wij adviseren u dit na te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 • Ik heb een klacht, waar kan ik deze kwijt?

  Klachtenprocedure ZBC de Terp

  De medewerkers van het ZBC de Terp vinden het erg belangrijk dat patiënten tevreden zijn en blijven over de behandeling binnen ons zelfstandig behandelcentrum. Wij stellen het op prijs wanneer u als patiënt uw ervaring over de zorg en dienstverlening met ons deelt.

  Klacht

  Helaas komt het ook wel eens voor dat een patiënt niet tevreden is over de dienstverlening.  Hiervoor is er binnen ons zelfstandig behandelcentrum een klachtenprocedure opgesteld.

  Deze regeling gaat als volgt in zijn werk:

  • u kunt uw klacht schriftelijk, via post of per email naar emailadres: info@zbcdeterp.nl, indienen
  • u kunt u klacht mondeling indienen. Er wordt dan voor u een afspraak gemaakt met mw. D. van Leenen (polikliniek manager) en mevrouw Dr. J.J.H. Schulten (Directeur ZBC de Terp.

  Mocht dit niet tot een oplossing van de klacht leiden of bespreekt u de klacht liever met een onafhankelijk persoon dan kunnen wij een afspraak voor u inplannen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris onderzoekt de toedracht van de klacht en tracht te bemiddelen tussen klager en beklaagde. Dit betekent dat hij zal proberen de vertrouwensrelatie tussen de betrokkenen te herstellen, het gevoel van onvrede weg te nemen en tot een bevredigende oplossing te komen.


  Als het gesprek met de klachtenfunctionaris voor u niet leidt tot een bevredigende oplossing dan heeft u de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Hieraan zijn wel kosten verbonden, namelijk € 52,50. 

 • Wat kost het om mij te laten behandelen?

  U vindt informatie over tarieven en vergoedingen hier.

 • Wat moet ik doen als ik mijn afspraak niet na kan komen?

  Kunt u niet komen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten!

  Dit kan telefonisch via 010-4582423 op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.

  Als u uw controleafspraak bij de dermatoloog niet of te laat annuleert, worden er kosten van € 40,- bij u in rekening gebracht.
  Voor een niet of te laat geannuleerde afspraak bij de huidtherapeut wordt er 50% van de geplande afspraak in rekening gebracht. De kosten voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het 'wegblijftarief gezondheidszorg' of no-show tarief heeft als doel patiënten te stimuleren om gemaakte afspraken na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk.

 • Hoe weet ik dat de kwaliteit binnen jullie centrum goed is?

  Wij werken met een deskundig en betrokken team, waarbij een tevreden patiënt de graadmeter van onze kwaliteit is. Wij hebben het ZKN keurmerk en het kwaliteitszegel Dermatologie wat onze kwaliteit waarborgt.

 • Hoe vraag ik een herhaalrecept aan?

  Herhaalrecepten kunnen 

  • maandag t/m vrijdag  8.30u - 12.00u en 13.30u - 16.30u


  telefonisch worden aangevraagd.  

 • Hoe zit het met mijn privacy?

  Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in ons zelfstandig behandel centrum

  Algemeen

  De AVG is de  wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  ZBC de Terp

  In ons zelfstandig behandelcentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van zelfstandig behandelcentrum De Terp

  Ons zelfstandig behandelcentrum is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het zelfstandig behandelcentrum als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid. 
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen ons zelfstandig behandelcentrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is de bewaarplicht in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van de uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

  Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

  Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van ZBC de Terp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van uw behandelaar in ons zelfstandig behandelcentrum).

   


 • Wat zijn de wachttijden?

  In onderstaande tabel vindt u de wachttijden welke gelden voor ons zelfstandig behandelcentrum
  Verklaring van gegevens:

  • Wij geven u graag een indicatie van de wachttijden binnen ons zelfstandig behandelcentrum. De wachttijd voor een poliklinische afspraak geeft de kortste toegangstijd aan bij één van onze artsen Een wachttijd wordt altijd gepubliceerd in werkdagen.
  • De wachttijden gelden niet voor spoedpatiënten. Een spoedpatiënt kan na overleg tussen de huisarts en specialist nog dezelfde dag gezien worden.
  • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
  • Gegevens zijn het laatst bijgewerkt 02-04-2024

  Wachttijden (werkdagen)
  1e Polibezoek 1
  Behandelingen (operatief) 2
  PDT 5
 • Wat kost uw bezoek aan de dermatoloog?

  Het Dermatologisch Centrum ZBC de Terp is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor medische huidaandoeningen. We hebben met (bijna)  alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. In de meeste gevallen worden behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal uw dermatoloog u hierover informeren.

  Het verplicht eigen risico voor 2020 is € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Als u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar kan dit bedrag hoger zijn.

   

  Ons zelfstandig behandelcentrum heeft  geen contract met de Menzis groep (hierbij behoren de volgende verzekeringen:  Menzis,  Anderzorg, PMA en Hema zorgverzekering    ).  Bent u bij deze zorgverzekeraar verzekerd ontvangt u de nota zelf, afhankelijk van het soort polis wordt een gedeelte  van de kosten vergoed.  Het passantentarief is van toepassing. 

 • Inzien en/of aanvragen kopie medisch dossier

  Inzien en/of aanvragen kopie medisch dossier

   

   

  Indien u bij één van onze artsen onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van ZBC de Terp, maar u hebt recht op inzage of een kopie van uw medische gegevens.  

   

  Volgens de wet is de bewaartermijn van een medisch dossier vijftien jaar. De toegang tot het dossier van een patiënt, die meer dan vijftien jaar niet meer onder behandeling is, is niet meer mogelijk, daar het dossier na 15 jaar vernietigd wordt.  

   

  U kunt het medisch dossier op de volgende manieren aangeleverd krijgen:

  • digitaal via USB stick (Hiervoor wordt de kostprijs van de beveiligde USB stick à € 15,- in rekening gebracht).  U dient dit bedrag te betalen als u de beveiligde USB stick komt ophalen, dit kan per PIN of contant).
  • geprinte kopie .

    

   Verzoek inzage medisch dossier

   Wanneer u inzage in uw dossier wenst, kunt u dit dossier samen met uw behandelend arts bekijken. U kunt hiervoor mondeling een verzoek indienen bij de balie of telefonisch, waarna er uw een afspraak gemaakt wordt met uw behandelend arts om het dossier te bekijken.

    

   Verzoek kopie van uw eigen medisch dossier

   Om uw eigen medisch dossier aan te vragen dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u mondeling, telefonisch of schriftelijke aanvragen.  Mocht er nog een afspraak staan met de arts, waarbij er aan u een PA-uitslag, bloeduitslag of andere laboratoriumuitslag zou worden doorgegeven en/of besproken, kan de aanvraag van het dossier pas in behandeling worden genomen nadat deze afspraak heeft plaatsgevonden.

    

   Mondeling:

   U krijgt het verzoek het aanvraagformulier opvragen medisch dossier  in te vullen en te onderteken. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument). Er wordt met u een afspraak gemaakt wanneer u de kopie op kan halen.

    

   Telefonisch:

   U krijgt het aanvraagformulier opvragen medisch dossier opgestuurd om in te vullen en te ondertekenen en er wordt met u een afspraak gemaakt wanneer u de kopie van uw dossier kunt ophalen. Bij het ophalen dient u het ingevulde en ondertekende formulier mee te nemen en dient u zich de legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument).

    

   Schriftelijk:

   Wij nemen telefonisch contact met u op. U krijgt het aanvraagformulier opvragen medisch dossier opgestuurd om in te vullen en te ondertekenen en er wordt met u een afspraak gemaakt wanneer u de kopie van uw dossier kunt ophalen. Bij het ophalen dient u het ingevulde en ondertekende formulier mee te nemen en dient u zich de legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument).

    

   Verzoek voor inzage en/of kopie medisch dossier van een ander

   Alleen uzelf heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Dit betekent ook dat u geen gegevens van iemand anders in mag zien.

    

   In de wet staan enkele uitzonderingen:

  • met een schriftelijke machtiging van de patiënt;
  • als wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt;
  • ouders of verzorger van kinderen onder de twaalf jaar;
  • de curator of mentor van patiënt.

    

   Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouders inzage en/of een kopie van het medisch dossier kan krijgen. Let op: een kind van deze leeftijd mag bezwaar maken tegen inzage door zijn of haar ouders. Daarom moet het kind ook het aanvraagformulier ondertekenen.

    

   Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier opvragen medisch dossier in.

    

   Nabestaande:

   Wilt u als nabestaande een kopie van het dossier van een overledene dan kan dit alleen als patiënt bij leven een rechtsgeldige machtiging daarvoor heeft ondertekend en u ons deze kan tonen.

    

   Inzage medisch dossier door een arts van een ander ziekenhuis

   Artsen waar u ook onder behandeling bent, maar niet in onze kliniek werkzaam zijn, kunnen schriftelijk een kopie van uw dossier opvragen. Hierbij moet bij de aanvraag een door u ondertekend toestemminsformulier zitten.

    

   Afhalen medisch dossier

   De gegevens zijn binnen 3 werkdagen beschikbaar. Met u wordt een afspraak gemaakt wanneer u de gegevens op kunt komen halen. Bij het ophalen moet u een geldig legitimatiebewijs tonen. Als u gemachtigd bent voor een ander om het medisch dossier op te  halen dient er naast een geldig legitimatiebewijs van de patiënt ook een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde of het kind getoond te worden.  De gegevens moeten persoonlijk opgehaald worden. U dient een uitgifte verklaring te ondertekenen en krijgt van ons het wachtwoord en instructies om de USB stick in te lezen.  Wij versturen deze gegevens niet via de post of mail.

 • Openingstijden

  Onze openingstijden zijn:

  Maandag        08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

  Dinsdag          08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

  Woensdag       08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

  Donderdag      08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

  Vrijdag           08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur

         

 

Heeft u vragen?

Stel hier uw vragen over onze diensten. Dit kan via onderstaand contactformulier. Wij zullen uw vraag z.s.m. in behandeling nemen en beantwoorden. Velden met * zijn verplicht.

Nieuwsbrief